Privacyverklaring

Wat wij doen voor jouw privacy

Student & Starter verwerkt persoonsgegevens wanneer je deze middels aanmelding voor de nieuwsbrief of door het achterlaten van je gegevens middels een contactformulier aan ons verstrekt. 

Wij handelen altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens Persoonsgegevens (en bij vervanging van deze wet door thans geldende wetgeving op het gebied van persoonsgegevens) . Onze website wordt beheerd door het bestuur van de Vereniging Student & Starter en de politieke fractie. De contactgegevens vind je hier.

Door gebruik van deze website, aanmelding voor de nieuwsbrief of door het achterlaten van je gegevens middels een contactformulier, ga je akkoord met de voorwaarden van dit privacy beleid 

Nieuwsbrief

Bij het inschrijven voor onze nieuwsbrief vragen we om een e-mailadres, dat wordt opgeslagen samen met de volgende automatisch verzamelde info via Mailchimp:

Aanmelden als lid (via Typeform)

Wanneer je het formulier gebruikt om je aan te melden als nieuw lid, verzamelen we de volgende gegevens:

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics en hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten om ervoor te zorgen dat je gegevens anoniem worden verwerkt en dus niet terug te voeren zijn op jou als individu. We delen tevens geen gegevens vanuit Google Analytics met andere Google diensten en voldoen hiermee aan de nieuwe privacy eisen van de AVG, die ingaan op 25 Mei 2018. Door jouw surfgedrag niet inzichtelijk te maken voor Google, hoeven we geen voorafgaande toestemming te vragen voor het plaatsen van analytics cookies.

Overige persoonsgegevens

Het is mogelijk dat we overige gegevens opslaan wanneer je deze actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of middels telefonisch contact.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Student en Starter heeft niet de bedoeling bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens betreffende politieke voorkeuren, religieuze overtuigingen e.d.) te verzamelen via deze website. Indien je Student en Starter ongevraagd bijzondere persoonsgegevens verstrekt, dan wijzen wij je erop dat je (uitdrukkelijk) toestemt met het eventuele gebruik door ons van die gegevens. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@wouterkevelam.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarvoor we je gegevens nodig hebben

Student & Starter verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

Hoe lang we gegevens bewaren

Student & Starter zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 1 jaar, tenzij anders aangegeven.

Delen met anderen

Student & Starter verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Student & Starter blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als wij je persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming of door middel van een contract, dat heb je tevens het recht om deze persoonsgegevens van ons te ontvangen, zelf op te slaan voor persoonlijk (her)gebruik of deze gegevens door te geven aan andere organisatie(s). Wij oefen jouw verzoek in beginsel binnen een maand uit.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mail@wouterkevelam.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Student & Starter zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Je kunt ons ook bereiken via:

Korte Minrebroederstraat 2, Utrecht
Fractiekamer: 030 – 286 00 06
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Beveiliging

Student & Starter neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer zulks zich toch voordoet en inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor jouw (als natuurlijk persoon) rechten en vrijheden, deelt Student en Starter je de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee, tenzij a) Student en Starter B.V. passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen heeft genomen en deze maatregelen zijn toegepast op de persoonsgegevens waarop de inbreuk in verband met persoonsgegevens betrekking heeft, met name die welke de persoonsgegevens onbegrijpelijk maken voor onbevoegden, zoals versleu­teling; b)  Student en Starter achteraf maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat dit hoge risico zich waarschijnlijk niet meer zal voordoen; c)  de mededeling een onevenredige inspanningen zou vergen van Student en Starter, in welk geval er in de plaats daarvan een openbare mededeling volgt of een soortgelijke maatregel waarbij je eveneens doeltreffend wordt geïnformeerd. 

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mail@wouterkevelam.nl .


Deze voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op: 24 December 2017