Waar is de actie in het Actieplan Studentenhuisvesting?

In de laatste update van het actieplan studentenhuisvesting is het tekort opgelopen van 5100 naar 8100 studentenkamers. Sinds de vorige update is het tekort dus gegroeid met 3000 kamers. Dit laat duidelijk zien dat het college totaal geen zicht heeft op hoe groot het tekort nu echt is. Daarnaast bewijst dit dat de beloofde 4000 studentenwoningen die tot 2021 worden bijgebouwd, lang niet voldoende zullen zijn om het gigantische kamerprobleem op te lossen. H

oe snel er na 2021 nieuwe studentenwoningen gebouwd zullen gaan worden, is nog niet duidelijk, terwijl Student & Starter met een aangenomen motie juist expliciet het college heeft opgedragen om proactief op zoek te blijven naar nieuwe bouwprojecten.

Het groeiende aantal internationale studenten zal op de lange termijn de druk op de studentenhuisvesting in Utrecht vergroten. Aan het begin van afgelopen collegejaar moesten honderden studenten onverhoopt onderdak zoeken in hostels. Dit is een een zeer onwenselijke situatie.

Naar verwachting zullen er 2000 kamers extra nodig zijn om dit groeiende aantal internationals te kunnen huisvesten. Deze ontwikkelingen zijn door het college niet meegenomen in haar rekensom.

Ook de particuliere markt heeft haar tegenslagen gehad waardoor zij niet kan voorzien in het aantal benodigde studentenwoningen. Door het strenger geworden omzettingsbeleid (omzetting=verkamering van woonhuizen), komen er een stuk minder kamers bij.

In de cijfers van de evaluatie splitsen en omzetten is een zeer duidelijke daling zichtbaar in het aantal verleende vergunningen. Daarnaast dreigen studentenwoningen door dit nieuwe beleid sluipenderwijs te verdwijnen, bijvoorbeeld via ouder-kindvergunningen die aflopen.

Privacyverklaring