Auteur Kelly Tijhuis

Zorg en welzijn

Successen programmabegroting: ​Monitor de mentale gezondheid

19.12.2020

Tijdens de programmabegroting heeft Student & Starter een uitvoerige Crisis- en Toekomstbegroting gepresenteerd. Deze is aangevuld met een aantal moties en amendementen, waarvan verschillende moties (gedeeltelijk) zijn overgenomen! Wij delen graag onze successen van de afgelopen programmabegroting met jullie.

 

Op dit moment mist er structurele monitoring van de mentale gezondheid van kinderen en jongvolwassenen. Student & Starter vindt dat we samen met onderwijsinstellingen en scholen moeten verkennen of een gezamenlijk monitoringssysteem opgezet kan worden. De wethouder onderschrijft ons punt en in 2021 ontvangen we nog meer informatie over mentale gezondheid dankzij toezeggingen op dit onderwerp! Zo heeft de wethouder toegezegd dat monitoring wordt meegenomen in gesprekken en dat het onderwijs ook bij deze gesprekken betrokken wordt. 

 

Ook wil Student & Starter dat er een routekaart of een andere tool ontwikkelt wordt om het mentale gezondheidslandschap helder in beeld te krijgen. Studenten moeten bijvoorbeeld op een makkelijke manier zien waar ze terecht kunnen met welk probleem. Op dit moment wordt er een zogenaamde klantreis afgelegd, ofwel een ‘mystery guest’ die het zorglandschap voor studenten verkent en doorloopt. Diegene brengt in kaart hoe het zorglandschap eruit ziet en waar de tekortkomingen zijn. In 2021 ontvangen we meer informatie over de mentale gezondheid van deze groepen. Zo heeft het Rode kruis een online coachingstraject uitgezet over mentale gezondheid ook en ontvangen we de resultaten van de klantreis die de ‘mystery guest’ nu aflegt.