Auteur Ties de Theije

Vrije tijd Veiligheid

Pils in het Park Lepelenburg

27.11.2018

“Een biertje drinken in Park Lepelenburg, dat mag toch gewoon?” Afgelopen zomer ontstond er echter discussie rondom het gedogen van alcoholgebruik in het park. Het aantal klachten over overlast nam toe. In het APV van Utrecht staat namelijk dat alcoholgebruik in de openbare ruimte niet is toegestaan, maar nooit werd hier daadwerkelijk op gehandhaafd en is er in de loop der jaren een gedoogsituatie is ontstaan.
 

Toenemende overlast

Helaas ontstond er een toenemende signalering van overlast en onveiligheid in het park, (mede) als gevolg van het gedrag van alcoholisten en drugsverslaafden die frequent in het park aanwezig zijn.
 

Voor- en tegenargumenten

In september zijn twee denksessies gehouden met omwonenden en recreanten van het park, politie, maatschappelijke organisaties en gemeente. De centrale vraag was wat de belangrijkste argumenten vóór en tégen het huidige gedogen van het alcoholgebruik in het park zijn. Na aanleiding van de denksessies werden alle voor- en tegenargumenten in kaart gebracht middels een ‘argumentenkaart’. In deze kaart werd onder andere de Student & Startermotie ‘Pils in het park’ opgenomen.

 

De goeden zullen niet lijden onder de kwaden
Het college heeft de voor- en tegenargumenten van de huidige gedoogsituatie gewogen. Bekend is dat het park bij mooi weer door veel mensen gebruikt wordt om te verblijven en hierbij (soms) alcohol genuttigd wordt. In de meeste gevallen zijn dit recreatieve gebruikers, waaronder veel studenten en binnenstadbewoners die veelal geen overlast veroorzaken. Het beëindigen van de gedoogsituatie omdat een beperkte groep overlast veroorzaakt, zou de andere gebruikers van het park duperen. Student & Starter is daarom blij dat is besloten dat er geen einde komt aan de gedoogsituatie.

 

Andere maatregelen

Om de toegenomen overlast aan te pakken worden echter wel twee andere maatregelen genomen. Vanaf november 2018 kan de politie verblijfsontzeggingen opleggen voor overlastveroorzakers in park Lepelenburg. Hierdoor wordt bij de eerste overtreding een ontzegging van 24 uur opgelegd, bij de tweede een maand en bij de derde overtreding twee maanden. In eerdere buurten waar overlast toenam is dit een effectieve maatregel gebleken om de overlast aan te pakken. Ook wordt er vanaf 2019 een extra wijk-BOA aan het gebied gekoppeld welke zoveel mogelijk in het park aanwezig zal zijn op tijden wanneer overlast het meeste voorkomt en zal fungeren als eerste aanspreekpunt voor omwonenden en bezoekers van het park.
 

Zie ook: Argumentenkaart gedogen van alcoholgebruik in Park Lepelenburg

Zie ook: Pils (en meer) in het Park

Zie ook: Plan voor Pils in het Park