Auteur Kelly Tijhuis

Werken Wonen Zorg en welzijn Onderwijs Corona

Een bruisend, gezond en kansrijk Utrecht voor iedereen

19.12.2020

Foto: Studio Uitbundig 
 

Tijdens de programmabegroting heeft Student & Starter een uitvoerige Crisis- en Toekomstbegroting gepresenteerd. Deze is aangevuld met een aantal moties en amendementen, waarvan verschillende moties (gedeeltelijk) zijn overgenomen! Wij delen graag onze successen van de afgelopen programmabegroting met jullie. Lees in dit artikel onder andere over mbo-stageplekken, een uitgebreider aanbod voor de U-pas, een schakelperiode voor afgestudeerden, monitoring van mentale gezondheid en een gemeentelijk woningbedrijf.

 

Meer mbo-stages

Er is een landelijk tekort aan mbo-stages in nederland dat intussen is opgelopen tot een tekort van 20.500 plekken. Dit tekort aan stages zorgt ervoor dat veel mbo-studenten vertraging oplopen. Zo is er alleen al in de zorgsector van Utrecht een tekort van 59 stageplekken voor mbo-studenten. 

 

Tijdens de corona-crisis heeft de zorg zich opnieuw bewezen als één van de meest belangrijke sectoren in Nederland. Ook is het pijnlijk duidelijk geworden dat de zorg dringend nieuw personeel nodig heeft en dit kan alleen als er ook genoeg studenten hun diploma halen en zij genoeg praktijkervaring op kunnen doen door middel van stages. 

 

Er kunnen extra stageplekken voor mbo-studenten gecreëerd worden door het vergoeden van het opleiden van meer begeleiders, het bieden van extra corona-training op school en door snellere certificering. Door onze motie gaat het college samen met de zorgopleidingen en de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) kijken wat zorginstellingen nodig hebben om daadwerkelijk meer stageplekken te creëren. Hierbij gaan ze expliciet kijken of kortere shifts draaien meer kansen biedt. 

 

Diverser aanbod bij U-pas voor een breder publiek

Niet iedereen heeft evenveel te besteden, daarom is er voor mensen met een laag inkomen de U-pas. De U-pas is een gratis pas voor mensen met een laag inkomen, heel het gezin kan hier gebruik van maken. Zo kunnen gezinnen met een laag inkomen toch samen meedoen aan sportieve activiteiten en culturele activiteiten. 

 

De groep bijstandsgerechtigden is de afgelopen tijd helaas toegenomen, ook zijn er nieuwe groepen bijgekomen, waaronder jongeren tot 27 jaar. Deze nieuwe groepen kunnen ook aanspraak aanspraak maken op de U-pas. Student & Starter ging op onderzoek wat voor activiteiten de U-pas zoal aanbiedt. Zo kwamen wij erachter dat het bestaande aanbod niet altijd duidelijk is weergegeven op de website, zo verschijnt het Louis Hartlooper Complex bijvoorbeeld niet als je ‘bioscoop’ aanvinkt. Ook vinden wij dat er nieuwe partners benaderd kunnen worden en het aanbod van bestaande partners breder getrokken kan worden. 

 

Door onze motie gaan we in Utrecht nu aan de slag met het verduidelijken van de beschikbare opties voor de U-pas. Er wordt onderzocht welke partijen geschikt zijn om het aanbod nog diverser te maken en wij leggen de nadruk op partijen die iets voor jongvolwassenen kunnen betekenen. Een aantal culturele instellingen bieden al toffe dingen aan, maar om het aanbod nog interessanter te maken worden Tivoli, EKKO en Parnassos benaderd. 

 

Monitor de mentale gezondheid

Op dit moment mist er structurele monitoring van de mentale gezondheid van kinderen en jongvolwassenen. Student & Starter vindt dat we samen met onderwijsinstellingen en scholen moeten verkennen of een gezamenlijk monitoringssysteem opgezet kan worden. De wethouder onderschrijft ons punt en in 2021 ontvangen we nog meer informatie over mentale gezondheid dankzij toezeggingen op dit onderwerp! Zo heeft de wethouder toegezegd dat monitoring wordt meegenomen in gesprekken en dat het onderwijs ook bij deze gesprekken betrokken wordt. 

 

Ook wil Student & Starter dat er een routekaart of een andere tool ontwikkelt wordt om het mentale gezondheidslandschap helder in beeld te krijgen. Studenten moeten bijvoorbeeld op een makkelijke manier zien waar ze terecht kunnen met welk probleem. Op dit moment wordt er een zogenaamde klantreis afgelegd, ofwel een ‘mystery guest’ die het zorglandschap voor studenten verkent en doorloopt. Diegene brengt in kaart hoe het zorglandschap eruit ziet en waar de tekortkomingen zijn. In 2021 ontvangen we meer informatie over de mentale gezondheid van deze groepen. Zo heeft het Rode kruis een online coachingstraject uitgezet over mentale gezondheid ook en ontvangen we de resultaten van de klantreis die de ‘mystery guest’ nu aflegt. 

 

Afgestudeerd en gedupeerd; toezeggingen op schakelperiode

De corona-crisis heeft carrièreperspectieven erg duister gemaakt voor studenten die nu de arbeidsmarkt betreden. Als je om je heen kijkt zie je misschien vrienden, medestudenten of kennissen die de dupe zijn, of ben je zelf de dupe van een arbeidsmarkt die op crisismodus draait. Stages gaan niet door en bijbaantjes liggen stil. Het enige dat onveranderd is gebleven is de studieschuld die alsmaar verder oploopt, die voor sommige nog hoger is door de achterstanden die ze oplopen door de corona-crisis. 

 

Student & Starter vindt dat we deze groep tegemoet moeten komen, een vangnet moeten creëren. Daarom dienden we de motie ‘Schakelperiode voor afgestudeerden’ in. We willen dat er meer aandacht is voor deze groep en kwamen met concrete voorstellen. Zo opperden we een ‘praktijk carrousel’ om loopbaanervaring op te doen of dat studenten (kosteloos) langer ingeschreven blijven staan zodat ze loopbaan cursussen, stages of lesprogramma’s gevolgd kunnen worden. We moeten samen met onderwijsinstellingen om tafel om de mogelijkheden te bespreken, dit is nodig om de bestaanszekerheid van deze groep te garanderen! De wethouder was het hiermee eens en gaf toezeggingen op onze aangedragen ideeën. Zo gaat Utrecht aan de slag met onze voorstellen en neemt zij deze mee in de gesprekken met onderwijsinstellingen en partners in de stad. 

 

Gemeentelijk woningbedrijf

Als iets tijdens deze pandemie duidelijk is geworden, dan is het wel hoe essentieel de bestaanszekerheid van mensen is. Eén van de belangrijkste voorwaarden voor die bestaanszekerheid is een goed dak boven je hoofd. En het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om er voor te zorgen dat er voldoende goede en betaalbare woningen zijn in de stad, voor iedereen.

 

Het roer moet om. Daarom kwam Student & Starter met een aantal concrete voorstellen. Wij willen dat het pakket aan instrumenten dat wij als gemeente hebben om betaalbare woningen te realiseren, uitgebreid wordt.

 

In onze tegenbegroting deden wij een concreet voorstel voor het oprichten van een gemeentelijk woonbedrijf. Dit woonbedrijf zou zich in eerste instantie moeten richten op het realiseren van woningen voor kwetsbare doelgroepen. Dan gaat het bijvoorbeeld om projecten als Place2BU en Housing First. Maar we sluiten niet uit dat we in toekomst ook als gemeente weer sociale huurwoningen gaan bouwen. Juist omdat dit twee categorieën woningen zijn die telkens het onderspit moeten delven als we het aan de markt overlaten.

 

Ondanks dat onze motie niet overgenomen werd, wordt deze nog wel vervolgd! Hou daarom onze socials en website in de gaten voor updates! 

 

Denk mee en lever directe inspraak in de Utrechtse politiek!

Word jij enthousiast van wat wij aankaarten binnen de Utrechtse gemeenteraad of zou je graag onze raadsleden willen ondersteunen in het aandragen van andere onderwerpen? Neem plaats in een van onze schaduwfracties! Hierin pluis jij een onderwerp helemaal uit met een klein team en lever je de informatie direct aan bij het raadslid dat hierover gaat. Je hoeft geen lid te zijn bij Student & Starter om plaats te nemen in een schaduwfractie, iedereen is welkom!