Giftenreglement

Volgens artikel 34 van de Wet financiering financiële partijen moeten alle politieke partijen met tenminste één zetel in de gemeenteraad een openbaar giftenreglement hebben. Hieronder is het giftenreglement van Student & Starter weergegeven.

Artikel 1. Giftenreglement

1.1 Dit giftenreglement is opgesteld in het kader van de Wet financiering politieke partijen. Het reglement geldt voor de vereniging Student & Starter.

1.2 Onder een gift wordt verstaan; een ontvangen geldsom van een natuurlijke persoon of rechtspersoon zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat. Onder een gift wordt eveneens verstaan; een bijdrage in product of dienst die in geldwaarde uit te drukken is.

Artikel 2. Toelaatbaarheid van giften

2.1  Student en Starter is niet bevoegd om giften te accepteren die tegen de statutaire doelstellingen van de vereniging ingaan.

2.2  Giften waarvan de juiste herkomst niet kan worden vastgesteld, worden niet aangenomen.

2.3  Giften die gedaan worden vanuit economische of politieke begunstiging worden niet aangenomen.

2.4  Een weigering van een gift van meer dan €20,- wordt schriftelijk gemotiveerd medegedeeld aan de schenker.

2.5  Op de raadsleden en wethouder van Student & Starter wordt gedurende de raadsperiode een beroep gedaan voor een afdracht aan de partij. Dit om de bekostiging van de vereniging deels mee te kunnen betalen.

Artikel 3. Verantwoording

3.1  Van een gift boven de €200,00 wordt er door het bestuur van Student & Starter een lijst bijgehouden waarop de naam en de gift vermeld staat. Deze lijst wordt niet gepubliceerd voor externen.

3.2  De leden hebben recht om deze lijst vertrouwelijk in te zien.

3.3  Indien de schenker anoniem wil blijven kan het bestuur daarmee instemmen, mits de schenking niet tegen de statutaire doelstelling ingaat van de vereniging. De reden van anonimiteit wordt op de lijst zoals omschreven in artikel 3.1 vermeld.

3.4  De schenker heeft geen invloed op de besteding van de gift. Wel kan het bestuur in samenspraak met de schenker een bestemming bepalen.

3.5  Voor Student & Starter geldt geen beperking voor de hoogte van ontvangen giften, mits ze op een lijst worden gezet zoals omschreven in artikel 3.1.

Artikel 4. Wijzigingen van het reglement

4.1  Het giftenreglement is vastgesteld tijdens het ledencongres van Student & Starter.

4.2  Wijzigingen van het reglement kunnen doorgevoerd worden na instemming van een ledencongres van Student & Starter.

Artikel 5. Slotbepaling

5.1 Daar waar de wet afwijkt van een of meerdere bepalingen uit deze regeling is de wettelijke regeling van toepassing onder volledig behoud van alle overige bepalingen.

Privacyverklaring